Beistle Balloon Weight White

Beistle White Balloon. 50804-W.